کفخواب های 3 تکه چدنی

حاوی طوق قیفی و طوق میانی و سبد واشغالگیر رویی در سایز های 3 و 4 و 5اینچ