دریچه منهول سنگین خیابانی

دریچه منهول چدن در سایز های بزرگ

لولا دار وبدون لولا

درب فاضلاب های روستایی و سازمانی