گردبالف و دریچه گازی

لولا دار و بدون لولا در سایز های 20 سانتی متری تا 120 سانتی متری